Projekty rodinných domů

Na základě hotové a odsou­hla­sené stu­die domu vypra­cu­jeme pro­jek­to­vou doku­men­taci v potřeb­ném roz­sahu a podrob­nosti. Při pro­jek­to­vání dbáme na kva­litní zpra­co­vání pro­jek­tové doku­men­tace, na jed­no­du­chá kon­strukční řešení a dodr­žení ener­ge­tic­kého standartu.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Během zpracovávání projektové dokumentace budeme s Vámi řešit celou řadu technických a technologických rozhodnutí, které určí budoucí vzhled a fungování domu. Do procesu vstupuje také řada vnějších vlivů a požadavků z veřejnoprávního projednávání. Zpracování projektové dokumentace je i nadále autorským dílem, neboť se zhotovuje na základě architektonické studie stavby.

Rozlišujeme tyto základní typy dokumentací:

územní stu­die, územně plá­no­vací infor­mace, územní sou­hlas
dokumentace pro územní řízení (DUR):
obsahuje projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území.

dokumentace pro ohlá­šení stavby (DOS) nebo sta­vební povo­lení (DSP):
vypracování dokumentace stavby pro ohlášení se vztahuje pouze na stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, další specifika a podmínky pro ohlášení stavby jsou uvedeny ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Rozsah dokumentace pro ohlášení stavby je stejný jako u stavebního povolení.

Projekt však oproti dokumentaci pro územní řízení obsahuje podrobné řešení stavby, a to v souladu s požadavky klienta, s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů a především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a dalších právních předpisů a závazných norem stanovujících podrobné technické podmínky. Z této dokomunetace je již možno stavět, avšak vždy doporučujeme dopracování do dalších stupňů projektové dokumenatce.
 

Projektová dokumentace obsahuje tyto části:
A    Průvodní zpráva                                       
B    Souhrnná technická zpráva                                          
C    Situační výkresy                                                                 
D         Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení                                     
        D.1      Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu                               
                D.1.1 Architektonicko-stavební řešení            
                D.1.2 Stavebně konstrukční řešení                                         
                D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení                
                D.1.4 Technika prostředí staveb           
        D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení (potřebná vyjádření, Průkaz energetické náročnosti budovy PENB apod.).

dokumentace pro pro­ve­dení stavby (DPS)
Je obecně detailněji zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Obsahuje technické řešení stavby. Specifikace jednotlivých materiálů, položkový rozpočet, technické detaily. V položkovém rozpočtu jsou uváděny již konkrétní výrobci a materiály. Díky této dokumentaci můžete mít lepší kontrolu nad náklady během výstavby.

 

dokumentace pro zadání stavby doda­va­teli (DZS, ten­drová dokumentace)
Jedna se odokumentaci, která je zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby, upravená do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, ověření odborné způsobilosti uchazečů provést řádné a včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavby provedena.

Rozsah a obsah projektové dokumentace v jednotlivých fázích se řídí Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Zde uvádíme krátké obecné shrnutí základního obsahu dokumentace.

Potřebné podklady pro zpracování dokumentace

Před započetím prací na projektové dokumentaci nebo na jejím počátku je potřeba obstarat nutné podklady. V této fázi je nezbytná součinnost klienta s projektantem. Seznam potřebných dokumentů s Vámi konzultujeme již ve fázi přípravy projektu. Podklady jsme po dohodě s klientem schopni zajistit. Pro orientaci zde uvádíme základní a běžně požadované podklady:

  • katastrální mapa a výpis z listu vlastnictví (katastru)
  • dostupná původní výkresová dokumentace s technickou zprávou (ve vlastnictví klienta nebo z archivu stavebního úřadu apod.)
  • zaměření pozemku (polohopis a výškopis), případně stávajícího objektu (půdorysy, řezy a pohledy)
  • rešerše sítí v okolí stavby, případně ve stávajícím objektu
  • radonový průzkum v případě novostaveb
  • hyd­ro­lo­gic­ký a geo­lo­gic­ký prů­zkum

Ceny za projektovou dokumentaci

Hono­rář za zpra­co­vání projektové dokumentace sta­no­vu­jeme vždy indi­vi­du­álně na základě kon­krét­ního roz­sahu dokumentace a velikosti uva­žo­vané stavby. Cena je určena nabíd­kou a násled­nou vzá­jem­nou doho­dou, budete jí tedy dopředu znát.

Nabíd­kové ceny sta­no­vu­jeme v rozumné výši, aby bylo možné dosáh­nout vzá­jemné spo­ko­je­nosti. Před zapo­če­tím prací obvykle poža­du­jeme zálohu 50% z cel­kové ceny za projektovou dokumentaci. Cena za inženýrskou činnost u prů­měr­ného rodin­ného domu se pohy­buje mezi 10 a 15 tisíci korunami, cena jednotné projektové dokumentace v základním provedení pak začíná na 60 tisících korunách. Cena projektové dokumentace obsahuje veškeré potřebné projekty profesí a vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy.

Zde je třeba připomenout důležitou věc, kterou si mnozí investoři neuvědomují, a sice, že investice do kvalitní projektové dokumentace se mnohonásobně vrátí při samotné realizaci stavby a přispěje také k dobrému pocitu při samotném užívání domu díky dobře zpracovaným detailům a konstrukcím stavby.