Přípojky inženýrských sítí

Inženýrské sítě lze přirovnat k tepnám, které přivádějí do domu životodárné energie. Pro svůj stavební záměr Vám rádi vypracujeme projekty všech potřebných inženýrských sítí a dalších technických a technologických zařízení.
Vodovodní přípojka
Vodovodní přípojka je podle zákona samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby
Kanalizační přípojka
Kanalizační přípojka je také samostatnou stavbou, sestávající z úseku potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Další 
Elektrická přípojka
Zařízení určené k připojení odběrných elektrických zařízení se nazývá elektrická přípojka. Vás jako budoucího stavebníka rodinného domu zajímá především elektrická přípojka nízkého napětí (nn). Začíná odbočením od rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy směrem k odběrateli.
Plynová přípojka
Plynová přípojka vytváří trvalé propojení mezi distribuční sítí a odběrným místem. Jejím počátkem je napojení na hlavní distribuční potrubí a koncem hlavní uzávěr plynu. Odběr plynu není možný, pokud není nejprve sepsána Žádost o připojení k distribuční soustavě (musíte k ní doložit jednoduchou situaci s přibližným zakreslením napojení).
Dešťové vody
S rozvojem výstavby ve velkých městech a v jejich okolí dochází stále častěji k řešení problematiky přetížení stokové sítě. Tomu se vesměs provozovatelé brání a předepisují investorům výstavby napojení pouze splaškových vod a nutnost řešit hospodaření s dešťovými vodami odděleně, především je vsakovat. Možností pro vsakování je spousta, vždy záleží na možnostech investora a hydrogeologickém posudku na daném pozemku.