Energetická analýza objektu

PENB- průkaz energetické náročnosti budov
PENB je způsob, jak jednoduše sdělit laikovi složitou otázku kvality budovy z hlediska energetické náročnosti. Nepoví Vám sice přesnou spotřebu energií, ale poskytne Vám relevantní a důležitou informaci při rozhodování, jakou nemovitost postavit/renovovat/koupit či pronajmout. A jelikož investice do nemovitostí jsou v drtivé většině případů investicemi dlouhodobými, přijde každý relevantní údaj pro správné rozhodnutí jistě vhod.
 
Podmínky povinnosti zpracovat PENB naleznete v následující tabulce:
 
PHPP
Podrobnější informace o skutečném chování objektu dostanete až díky energetické analýze v programu PHPP. Jedná se o nejrozšířenější plánovací nástroj pro navrhování pasivních domů PHPP. Passive House Planning Package (PHPP) je klíčovým prvkem při návrhu a jeho optimalizaci stavebního objektu. I když jsou na trhu různé výpočtové nástroje, je to právě vysoká přesnost a interaktivnost výsledku, které předurčují k použití PHPP. Energetickou bilanci pasivního a nulového domu lze v PHPP určit s přesností +/- 0,5 kWh/(m2a). Množství měření ověřilo přesnost výpočtů potřeby tepla na vytápění, chlazení, primární energie i letního přehřívání.
 
Základní, komplexní tepelně-technické posouzení stavebních konstrukcí
 
Skladby a detaily
  • návrh a posouzení skladeb (jednorozměrné šíření tepla)

Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb vnějších konstrukcí objektu podle požadavků ČSN 73 0540-2:2011 je nutno ověřit:

• aby všechny navržené konstrukce vyhověly z hlediska šíření tepla, tj. je splněn požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla; U<=UN 

• aby všechny navržené konstrukce splňovali požadavek na hodnotu teplotního faktoru vnitřního povrchu, tudíž i na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu; fRsi=>fRsi,N  

• aby všechny konstrukce vyhoví na požadavky šíření vlhkosti konstrukcí; Mc<=Mc,N  - Mc<=Mev,a 

Návrh a posouzení detailů (vícerozměrné šíření tepla - 2D, 3D)

V rámci návrhu se můžeme setkat ze složitějšími detaily, případně atypickými řešeními. Pro tyto případy doporučujeme vypracovat posouzení detailů na kritický teplotní faktor f,Rsi,cr  pro stanovení maximální přípustné vlhkosti na vnitřním povrchu. Pro pasivní domy je toto posouzení nezbytné i pro výpočet lineárního činitel prostupu tepla.

Další výpočty a posouzení

Dále jsme schopni provést daší výpočty jako jsou výpočet poklesu dotykové teploty, výpočet letní a zimní stability místnosti, hlukové studie, insolace budovy-oslunění a proslunění, stanovení činitele denní osvětlenosti atd.