Architektonické návrhy a studie pozemních staveb

Studie rodiného domu

Návrh a architektonická studie domu jsou nejdůležitější přípravnou fází při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu. Během zpracovávání studie se formuje základní koncepce budoucího domu, dispoziční, provozní a funkční řešení, hmotový a prostorový koncept, konstrukční principy, představy o použitých materiálech a další. Zkoumají se podmínky a charakter okolí stavby tak, aby stavba co nejpřirozeněji zapadala do svého urbanistického a architektonického prostředí.

Návrh a studie stavby je předprojektovou částí dokumentace, jejíž cílem je společné vyjasnění stavebních záměrů mezi investorem a projektantem či architektem a ověření možného provedení stavebního záměru ve zvoleném místě. Při zpracovávání konkrétní podoby finálního návrhu stavby úzce spolupracujeme s klientem a zvažujeme všechny výchozí představy a požadavky klienta a dostupné podklady a podmínky. Součástí studie bývá podle potřeby také předběžné projednání s úřady, dotčenými orgány státní správy (například orgány památkové péče nebo ochrany přírody), případně s dalšími dotčenými subjekty.

Průběh spolupráce s námi

Nejprve se seznámíme s Vašimi plány o uvažované stavbě, na jejichž základě se s Vámi dohodneme o následujícím postupu a honoráři.
Na počátku naší spolupráce budeme pozorně naslouchat Vašim přáním a požadavkům, které společně s Vámi shrneme a definujeme základní cíle architektonického návrhu a studie domu. Spol

ečně se také podíváme na místo plánované stavby, abychom zhodnotili skutečný stav místa a jeho okolí. Prozkoumáme dostupné podklady a případně si vyžádáme jejich doplnění nebo chybějící podklady obstaráme. Zjistíme také podmínky a omezení, která musíme v daném místě dodržet.

Na tomto základě začneme pracovat na prvotních koncepčních návrzích stavby. Tyto prvotní návrhy ve variantách společně s Vámi konzultujeme a hledáme cesty, které budou nejlépe odpovídat aspektům, které do návrhu vstupují. Konzultace probíhají až do té doby, kdy společně dojdeme k finálnímu řešení stavby, které bude nejlépe odpovídat Vašim představám a nově vzniklým podnětům, které vyplynou z návrhu také díky našemu kreativnímu přístupu.

Na tomto základě začneme pracovat na prvotních koncepčních návrzích stavby. Tyto prvotní návrhy ve variantách společně s Vámi konzultujeme a hledáme cesty, které budou nejlépe odpovídat aspektům, které do návrhu vstupují. Konzultace probíhají až do té doby, kdy společně dojdeme k finálnímu řešení stavby, které bude nejlépe odpovídat Vašim představám a nově vzniklým podnětům, které vyplynou z návrhu také díky našemu kreativnímu přístupu.

Při navrhování konečné podoby domu doporučujeme nechat si od nás zpracovat fotorealistické vizualizace budoucího domu, na kterých si společně nejlépe ověříme skutečný budoucí vzhled domu nebo stavby.

 

Co obsahuje studie domu

Návrhy průběžně konzultujeme formou skic, půdorysů, řezů a pohledů a prostorovým počítačovým modelem. Začínáme od základních návrhů dispozic a prostorového konceptu, návrhy postupně zpřesňujeme a doplňujeme o podrobnější detaily, návrhy materiálového a barevného řešení až ke konečnému návrhu podoby domu.

Finální architektonická studie obsahuje shrnutí podkladů a zadání, zhodnocení širších vztahů, průvodní zprávu, situaci stavby, půdorysy jednotlivých podlaží, charakteristické řezy, pohledy na fasády a perspektivy z prostorového modelu. Součástí mohou také být zpracované fotorealistické vizualizace, studie oslunění, řešení parteru nebo zahrady, základní koncepce interiéru, fyzický model a další.

Ze studie bude patrné urbanistické začlenění domu, dispoziční a prostorové řešení, konstrukční principy, materiálové a barevné řešení a koncepce technologického vybavení.