Inženýrská činnost

Cílem inženýrské činnosti je nabídnout objednateli souhrn všech služeb spojených s výstavbou, rekonstrukcí či revitalizací. Inženýrská činnost se zahajuje již v předprojektové přípravě, kdy se objednatel seznámí s možnými vlivy, omezeními či vyvolanými investicemi související s výstavbou. Na základě udělené plné moci objednatelem jsou zajištěny kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy a majitelů inženýrských sítí a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. V průběhu realizace stavby je zajišťován autorský dozor.
 • Dokumentace k územnímu řízení
 • Dokumentace k ohlášení stavby(stavebnímu povolení)
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Dokumentace bouracích prací
Nemáte přehled jakým schvalovacím procesem bude procházet Váš stavební záměr. Zde je přehled pro umisťování, povolování a užívání staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací.stavebni_povoleni.pdf (467750)
 

Vyřízení stavebního povolení

 • vyjádření správců sítí (plynu, vody, kanalizace, elektřiny atd.)
 • vyjádření životního prostředí
 • vyjádření policie ČR
 • vyjádření lesů ČR
 • vyjádření povodí
 • koordinované stanovisko
 • vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • plán kontrolních prohlídek
 • prohlášení stavbyvedoucího nebo stavebního dozoru
 • povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci
 • vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • správní poplatky
 • vyplnění a podání samotné žádosti na příslušný stavební úřad

Cena za inženýrskou činnost u prů­měr­ného rodin­ného domu se pohy­buje mezi 10 a 15 tisíci korunami.